Nyheder

FORENINGSVEDTÆGTER

Udskriftvenlig version tryk her


§ 1)  Navn og hjemsted.§ 2) Formål.§ 3) Medlemskab. 
§ 4)  Indmeldelse.§ 5) Udmeldelse.§ 6) Kontingent. 
§ 7)  Restance.§ 8) Udelukkelse og eksklusion. § 9) Ordinær generalforsamling. 
§10) Dagsorden. §11) Generalforsamlingens ledelse. §12) Ekstraordinær generalforsamling. 
§13) Bestyrelsen.§14) Regnskab. §15) Revision. 
§16) Tegning og hæftelse. §17) Vedtægtsændringer. §18) Foreningens opløsning. 

 

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Frederiksværk Tennisklub, og den er stiftet den 18. april 1906. Den er hjemmehørende i Halsnæs Kommune. Foreningen er tilsluttet DTF og SLTU under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser.


 § 2. Formål
Foreningens formål er, med udgangspunkt i fællesskabet og foreningens sociale liv, at give medlemmerne adgang til at spille tennis og at fremme interessen for tennissporten.

§ 3. Medlemskab
Enhver, der måtte ønske det, kan optages som medlem. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Et eventuelt endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.


 § 4. Indmeldelse
Indmeldelse sker for en sæson af gangen ved at betale det opkrævede kontingent. Sæsonen går fra 1. maj til 30. april det følgende år. For gæster og interesserede gælder særlige bestemmelser, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 5. Udmeldelse
Medlemskabet udløber automatisk ved sæsonens slutning og skal fornys for det kommende år. Medlemskabet er bindende for en sæson af gangen, og der gives ikke mulighed for kontingentrefusion.


 § 6. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 7. Restance
Kontingentet skal være betalt inden forfaldsdagen. I modsat fald betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.


 § 8. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt sidste torsdag i februar måned. Indkaldelse skal finde sted med 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Retmæssig adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


 § 10. Dagsorden
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger revideret regnskab
Kassereren fremlægger budget
Fastlæggelse af kontingenter
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at offentliggøre disse på foreningens hjemmeside.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. På foreningens hjemmeside lægges et referat over generalforsamlingens beslutninger.


 § 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse. Det påhviler bestyrelsen at informere medlemmerne om mødets indhold på foreningens hjemmeside. For så vidt angår krav til mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Den består af en formand og en kasserer samt en række menige medlemmer. Antallet fastsættes hver gang af generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer herunder formanden er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Alle medlemmer er valgbare.


 § 14. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapporten lægges på foreningens hjemmeside 2 uger før generalforsamlingen.

§ 15. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


 § 16.Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal enhver låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen med bindende angivelse af formål. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17. Vedtægtsændringer
Til beslutninger om ændring i denne vedtægt kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i § 12, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.


 § 18. Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. Som en konsekvens af formålsparagraffen skal tennissportslige formål prioriteres. 

Ovenstående erstatter alle foregående vedtægter


Vedtaget på generalforsamlingen d. 27. oktober 2010

Paragrafferne 4 og 17 er revideret på generalforsamlingen d. 25. april 2021.


 


Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer