Nyheder

Stiftelsesdokument :

1906.

Frederiksværk’s Tennisklub stiftedes d 18 April 1906 i et möde paa Hotel Frederiksværk, og der valgtes en Bestyrelse som bestod af 5 medlemmer nemlig:Ingeniör H.Dahl, Savværksejer N.S. Dahl, Student A.Heegaard, Modellør O.Lund og Læge Th. Raaschau (Formand). Det vedtoges tillige at Bestyrelsen, der maatte paatage sig Garantien for Foreningens Gæld, strax skulde tage fat paa Anlægget af 2 Baner beliggende paa den gamle Birkedommerlod, nord for Krudtværket, hvortil Pladsen nu hörte, og hvis Tilladelse til Anlægget man havde sikret sig af Kapt. Hoffmann. Ved Anlægget af Banerne vistes Foreningen ogsaa fra anden Side megen Velvilje, saaledes leverede Savværksejer Dahl Hegnsstolper og Lister, Heegaards Fabrikker Slagger og Brygger O. Jørgensen Ler gratis, hvorved opnaaedes en stor Besparelse.Den 20 Maj aabnedes Banerne og den 23 Maj afholdtes Generalforsamling paa hvilken vedtoges fölgende Love:

§1

Klubben optager baade Damer og Herrer som Medlemmer. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et Bestyrelsesmedlem. Medlemmer erholde som Kvittering for erlagt Kontingent et Medlemskort som giver Adgang til Klubbens Baner af generalforsamlingen og som paa Forlangende skal forevises.

§2

Udmeldelse af Klubben maa for Aarsmedlemmernes Vedkommende ske ved skriftlig Meddelelse til Formanden inden 15 Juni.

§3

Medlemmer kunne være enten aktive eller passive.Contingentet er fastsat saaledes :Aktive Aarsmedlemmer 2 kr pr Kvartal Aktive Kvartalsmedlemmer 6 kr. pr Kvartal Aktive Maaneds-medlemmer 3 kr pr Maaned Aktive Ugemedlemmer 1 kr. pr. Uge Passive Medlemmer 4 kr. aarlig undtagen hvis de også er indmeldt aktivt Medlem af Familien, det passive’s Aarskontingent er da 2 Kr.

§4

Alle Klubbens Medlemmer have Adgang til Banerne, men kun de aktive have Ret til at deltage i Spillet. Dog kan indenbys passive Medlemmer, der ere paa Besøg i Byen ved henvendelse til Bestyrelsen faa Adgang til at benytte Banerne.

§5

Medlemmerne kan ved Henvendelse til Bestyrelsen sikre sig en fast Spilletid. Ønsker flere Hold at spille på samme tid afgöres ved lodtrækning, hvem der skal have Forret. Dog gaar Double-Partier foran Single-Partier. Bestyrelsen skal herefter sörge for Udfærdigelsen af en Spilleplan, som ophænges paa Banerne. Det paahviler Bestyrelsen at sørge for Banernes forsvarlige Vedligeholdelse.

§6

Bestyrelsen der bestaar af 5 Medlemmer garanterer til enhver tid for Klubben’s Gæld overfor Sparekassen og Klubbens övrige Kreditorer, og den en gang valgte Bestyrelse vedbliver at fungere indtil Foreningens Gæld er betalt med mindre et af dens Medlemmer selv önsker at udtræde. Dette kan da ske imod at hans Forpligtelser overtages af en af den övrige Bestyrelse og Kreditorerne accepteret Stedfortræder. Naar foreningens Gæld er betalt vælges bestyrelsen på den aarlige ordinære Generalforsamling.

§7

Den Aarlige generalforsamling afholdes hvert Aar i April Maaned. Frederiksværk d. 18 April 1906 Th.Raaschau - N.S.Dahl - Holger S. Dahl - Oscar Lund  
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer